اجرای نمایش در مدارس بر اساس کتاب های انشارات فرای علم